May Day pro chřástala polního v Plzeňském kraji

Verze pro tisk
Zoologická a botanická zahrada města Plzně připravila na první květnový den v areálu zahrady zajímavý program ve prospěch kampaně „Pomáháme doma“- pomáháme chřástalům polním v Plzeňském kraji.
Tentokrát se jedná o první vlastní kampaň ZOO a BZ, jejím smyslem je napomoci ochraně populaci chřástala polního v Plzeňském kraji. Program ochrany chřástala polního v Plzeňském kraji běží již více než 10 let. Plzeňská zoologická a botanická zahrada nastoupila již do rozjetého vlaku a snaží se pomoci tento projekt podporovat. Podílí se jak na monitoringu chřástalů polních na území CHKO Český les, CHKO a NP Šumava, ale také v šíření obecného povědomí mezi veřejností. Společně se členem skupiny pro výzkum chřástala polního z ČSO a zaměstnancem Krajského úřadu Plzeňského kraje odboru ochrany přírody Ing. Jiřím Vlčkem a ochránci přírody zmíněných parků se rovněž snaží o získání odpovědí na dosud nezodpovězené otázky z biologie tohoto druhu na našem území, ale také na jeho zimovištích.
 
Tento květnový den jsme se i my tradičně připojili k zajímavé akci pořádané Zoologickou a botanickou zahradou města Plzně. Každý rok pořádají kampaň, do které je zapojeno několik základních škol a také naše ekocentrum a informační centrum ENVIC. Letošní rok byl ale něčím jiný. Poprvé se kampaň týkala čistě české přírody a dokonce přímo živočicha v Plzeňském kraji. Cílem bylo zviditelnit a podpořit mizející druh naší přírody – chřástala polního.


Chřástal polní (Crex crex)
Je středně velký zástupce čeledi Rallidae, velký asi jako štíhlá koroptev. Je to přísně tažný druh, přilétá k nám ze zimovišť v rovníkové Africe asi v polovině května a odlétá zpět již v září.

Samci po příletu na hnízdiště velmi aktivně obhajují teritoria charakteristickým hlasem krekskreks. Během noci je jeho volání téměř nepřetržité, ve dne se ozývají pouze občas.
Samce můžeme v noci slyšet z vlhkých luk, lemů vodotečí, zarostlých pastvin, úhorů, ale někdy i z jetelišť a polí s obilím.
Ptáci netvoří trvalé páry, zde se může hovořit o promiskuitě, samice snáší 2x ročně cca 6 – 10 vajec, pokaždé s jiným samcem. Hnízdo je ukryté v husté vegetaci na zemi, inkubace vajec trvá okolo 17 dní.
Samci přestávají volat kolem poloviny července, kdy také začínají pelichat a jsou asi 10 dnů neschopni letu. V České republice je monitorováno cca 1500 – 1700 volajících samců, v Plzeňském kraji jen odhadem 90 – 100 volajících samců.


Chřástal polní je zařazen v příloze I směrnice 79/409/EHS, o ochraně volně žijících ptáků jako významný evropský druh, pro který jsou vyhlašovány tzv. ptačí oblasti, což je území
zvláštní ochrany (SPA), mezi které patří i Šumava.Chřástal polní je na území ČR předmětem ochrany kromě Šumavy ještě v dalších ptačích oblastech: Boletice, Doupovské hory, Horní Vsacko, Jeseníky, Králický Sněžník, Krkonoše, Labské pískovce, Libavá a Orlické Záhoří.
Další legislativní ochranou chřástala polního v ČR je zařazení druhu mezi zvláště chráněné druhy v kategorii silně ohrožené druhy ve vyhlášce 395/1992Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny.

Co vlastně ohrožuje chřástaly polní?

♪ Kosení luk v době hnízdění chřástalů, vysoká pojezdová rychlost a široký záběr žacích strojů.
♪ Sečení lučních porostů směrem od kraje ke středům luk.
♪ Hlukové a světelné znečištění okolí tokanišť.
♪ Likvidace mokřadů a souvisejících biotopů.
♪ Urbanizace krajiny.
♪ Zemědělské monokultury, především řepkové.
♪ Chemizace zemědělství.
♪ Intenzivní pastva dobytka.
♪ Nárůst populace toulavých koček v krajině.
♪ Zalesňování pastvin a zarůstání sukcesí.
♪ Špatně nastavená dotační politika v zemědělství.

Úkoly a cíle kampaně
1) Shromáždit data o výskytu chřástalů polních na vybraných lokalitách metodou registrace hlasových projevů tokajících samců a kroužkováním při odchytech, sběr vzorků pro analýzu DNA.
2) Shromáždit biometrická data chovaných i odchycených ptáků v průběhu roku.
3) Porovnat sezónní dynamiku a prostorovou aktivitu druhu v závislosti na způsobech hospodaření na plochách během hnízdní sezony.
4) Vyhodnotit skladbu porostů preferovaných volajícími samci ve sledované oblasti.
5) Vyhodnotit populační dynamiku volajících samců na lokalitách s uplatňovanými agroenvironmentálními opatřeními a na pozemcích bez těchto opatření.
6) Revize navržených a užívaných dotačních titulů na plochách obsazených chřástalem polním zaznamenat do programu LPIS a ve spolupráci s AOPK navrhnout další ochranné bloky.
7) Šířit obecné povědomí o tomto málo známém ptačím druhu mezi zemědělci a širokou veřejností.
8) Shromáždit finanční hotovost pro funkčnost projektu.
9) Uskutečnit telemetrické sledování chřástalů polních.


Akce na podporu kampaně

May Day – 1. květen 2011 od 9 -17 hod. v areálu Zoologické a botanické zahrady
Program: Projekty Základních škol – ZŠ a MŠ Město Touškov
- ZŠ Zbiroh
- ZŠ Husinec Praha Řež
- ZŠ Spálené Poříčí
- 26. ZŠ Plzeň – divadelní představení
Prezentace ČSOP Spálené Poříčí
Záchranářské středisko před restaurací Kiboko
Malování na obličej
Samoobslužná soutěžní stezka o ceny
Výroba netradičních triček
 
 
A co jsme pro chřástaly udělali my? Připojili jsme se ke kampani, která má za úkol rozšířit povědomí o tomto druhu naší fauny a vytvořit podmínky pro rozjezd zajímavého projektu. Cílem je zejména monitoring, vyhledání jedinců a odběr vzorků DNA chřástalů, sledování hnízdění a vyhodnocení lokalit obsazených chřástaly na území našeho kraje.
 
Spálenopoříčské informační centrum ENVIC mělo 1.5. informační stánek v prostorách ZOO Plzeň. Měli jsme připravené hry pro děti, omalovánky a skládačky s obrázky chřástala polního. Pro dospělé návštěvníky jsme měli nachystanou výstavu Ochrana přírody a rozdávali jsme řadu brožurek s různou ekologickou a enviromentální tématikou vydaných sítí Envic. Během dne navštívilo náš stánek asi 40 lidí.
 
 
Informační stánek   skládání obrázku chřástala polního