Shrnutí spolupráce v projektu „Envýk“

Verze pro tisk

K 30. 1. 2015 se nám projekt Envýk, na kterém spolupracujeme s MŠ a ZŠ Spálené Poříčí, dostal do samého závěru. Proto by bylo vhodné trochu zhodnotit celý projekt.

Cílem tohoto projektu bylo trochu více děti seznámit s problematikou životního prostředí a hravou formou přimět děti k hlubšímu zamyšlení. 

Úkolem naší školy bylo spolupracovat na vytváření nových pracovních listů pro první stupeň základních škol v programech „Ekosystémy“ a „Ochrana životního prostředí“. Naši pedagogové se aktivně zapojovaly a vznikla tak myslím dobrá spolupráce a dílo se podařilo. Mimo to se děti mohly díky tomuto projektu podívat na nová místa a dozvědět se o přírodě mnohem více, než jen ve školních lavicích. Součástí programů se tak staly i odborné exkurze a praktické úkoly.

Program Ekosystémy

Během pilotního ověřování programu Ekosystémy se děti dozvěděly mnoho zajímavého z přírodních zákonitostí. Co je vlastně příroda, z čeho se skládá a jaké jsou vazby mezi organismy. Pochopily, že příroda může fungovat pouze jako celek a že člověk je pouze jeho součástí.

Děti si mohli některé z věcí i sami prakticky vyzkoušet. Nezůstalo tedy jen u teoretické výchovy. Mohli se tak sami přesvědčit, jak to v přírodě skutečně funguje.

V rámci pracovního listu o ježkovi vyráběli žáci ježka z papíru a přírodních materiálů. Z těchto prací byla vytvořena výstavka, v prostorách školy.

U příležitosti Dne Země bylo uspořádáno místní kolo Ekoolympiády, při kterém byly vybrány děti k účasti na Ekoolympiádě v Klatovech (Enviden). Děti soutěžily mezi sebou v poznávání přírodnin. Navštívily Ekologické centrum ve Spáleném Poříčí a záchrannou stanici živočichů. Zde jim byla vysvětlena tato problematika. Především soužití člověka a živočichů.

V květnu proběhl projektový den „sázení bylinek“ na školní zahradě. Děti absolvovaly povídání o důležitosti rostlin v ekosystémech a dozvěděly se o blahodárných účincích bylin, v minulosti i dnes. Poté si mohly dle instrukcí samy vysázet vybrané bylinky do školní zahrady.

V rámci programu Ekosystémy navštívili žáci Národní přírodní rezervaci SOOS u Františkových Lázní a Motýlí dům v Žírovicích. Zde si žáci mohli prohlédnout zajímavý ekosystém a geologickou památku. Jedná se vlastně o poslední pozůstatek vulkanické činnosti na našem území. Zároveň si prohlédli motýlí dům a mohli vidět, jak křehký je život hmyzu.

Program Ochrana životního prostředí

V rámci ověřování tohoto programu se děti dozvěděly, proč je životní prostředí tak důležité a proč je nutné o něj pečovat. Jaké máme způsoby jeho ochrany a jaká jsou pravidla. V neposlední řadě, jak ony samy mohou pomoci a přírodě neškodit. Cílem programu bylo vzbudit v dětech zájem o přírodu a hravou formou děti do ochrany přírody také zapojit. 

Žáci se seznamovali s touto problematikou především prostřednictvím pracovních listů. Zároveň si vyzkoušeli vyrobit například ptačí krmítko a vytvořit na školní zahradě jejich výstavku. Výstavku nejvíce ocenilo hlavně ptactvo.

V květnu proběhl projektový den „Sázení stromů“ na školní zahradě. S pracovníky ZO ČSOP Spálené Poříčí diskutovali žáci na téma význam stromů pro přírodu a jejich ochrana. Nakonec došlo k ukázce správné výsadby dvou ovocných stromů na školní zahradě. Žáci si mohli výsadbu sami vyzkoušet.

Pro žáky byla uspořádána také autobusová exkurze do Národního parku Šumava. Děti měly možnost, projít si údolím řeky Vydry a dostat se do I. Zóny Národního parku. Byla jim zde vysvětlena problematika ochrany přírody (hlavně ochrana území – národní park a chráněná krajinná oblast) a zároveň se dozvěděly, jak se v přírodě chovat. Na Turnerově chatě si mohly dokonce pohladit živou vydru.

Žáci 1. třídy se vydali na dopolední přírodovědnou vycházku poblíž Spáleného Poříčí. S ochranou životního prostředí se seznámili na trase naučné stezky „Hvížďalka“. Ta je zaměřena na místní geologii a ochranu přírody. Dokonce jim pracovníci ZO ČSOP ukázali živého raka kamenáče. Naučná stezka kopíruje cestu kolem řeky Bradavy, která byla vyhlášena Evropsky významnou lokalitou NATURA 2000, právě na raka říčního a raka kamenáče.

V září 2014 byla v rámci programu připravena pro žáky poutavá výstava ze života včel s názvem „Příroda, včely a my“. Jednalo se o výstavu potřeb pro včelaře, včetně včelích úlů, těch moderních i historických. Výstava byla doplněna výstavními panely zapůjčenými od včelařského svazu. Součástí prohlídky výstavy byly i přednášky pana MVDr. Jana Krabce, který dětem poutavě vyprávěl o významu včel a hmyzu obecně.

Závěrem bychom rádi poděkovali za výbornou spolupráci pedagogům a dalším pracovníkům základní školy ve Spáleném Poříčí a těšíme se na další spolupráci.