Závěrečná zpráva 2006

Verze pro tisk

 

Záchranná stanice pro poraněné živočichy ve Spáleném Poříčí 2006 
     V roce 2006 Záchranná stanice pro poraněné živočichy ve Spáleném Poříčí přijímala živočichy z území sedmi obcí s rozšířenou působností: Blovice, Horažďovice, Klatovy, Nepomuk, Přeštice, Stod a Sušice. V období od 1.1. do 31.12. 2006 jsme přijali celkem 224 živočichů. Z toho se nám podařilo 136 živočichů (60,7%) po vyléčení vypustit zpět do volné přírody, 64 svěřenců (28,6%) uhynulo nebo je bylo nutné utratit, 8 živočichů (3,6%) bylo deponováno do jiné stanice nebo soukromým osobám a 16 přijatých živočichů (7,1%) nám zůstalo ve stanici jako trvale handicapovaní nebo se u nás v současné době ještě léčí. Jako každý rok, i letos jsme na jaře vypustili několik ježků, které jsme přijali v průběhu roku 2005. Nejčastějším zraněním bývá poranění v důsledku střetu s elektrickým vedením, srážka s automobilem a nemalou skupinou jsou i nezkušená nebo opuštěná a osiřelá mláďata. Bohužel se k nám každoročně dostávají, i přes značnou kampaň, zdravá mláďata zbytečně vytržena z přirozeného chodu přírody.
 
    Záchrannou stanici provozuje Základní organizace ČSOP ve Spáleném Poříčí prakticky od jejího založení (r.1985). Z počátku se jednalo o amatérsky nebo spíše operativně řešené situace, kdy lidé automaticky začali nosit zakládajícím členům domů nalezená, různě poraněná zvířata. Ty se o ně starali v domácím prostředí, takže nebylo neobvyklé nalézt dravce v králíkárně nebo rozlétávání odchovaných sov na půdách. Tato dobročinná aktivita, která byla v té době pouze okrajovým zájmem organizace si postupně vyžadovala budování voliér a vytváření lepších
podmínek pro dočasné držení léčených zvířat. V roce 1993 organizace koupila chalupu v centru městečka, na jejíž zahradě začala okamžitě vznikat záchranná stanice pro poraněné živočichy.
 
    Dnes se tedy záchranná stanice nachází na pozemku Ekologického centra ve Spáleném Poříčí a skládá se z deseti velkých voliér, čtyř voliér menších, voliéry pro šelmy s možností přepažení na tři kotce, tří přenosných voliér pro hlodavce a pěvce a jedné velké rozletové voliéry. Tu využíváme pro vyléčená zvířata těsně před jejich vypuštěním a je k dispozici i okolním stanicím. Ve sklepě je vybudované zimoviště pro ježky, ve stodole zimoviště pro volavky a čápy. Součástí stanice je také zahrada, kterou intenzivně využíváme převážně pro labutě, kachny, čápy a srnce. Na pozemku Střední zemědělské školy v Klatovech máme sběrné místo. K dispozici zde máme několik voliér a především spolupracovníky, kteří přijímají zvířata z okolí Klatov. Vedle Klatovského sběrného místa pod nás spadá přidružená stanice při Muzeu Šumavy v Kašperských Horách. Záchranná stanice pro poraněné živočichy ve Spáleném Poříčí je od počátku členskou stanicí Národní sítě stanic ČR při ÚVR ČSOP.
 
    V letošním roce kromě průběžných oprav a nátěrů voliér proběhla v říjnu brigáda, při které jsme vyměnili staré poškozené pletivo na některých voliérách za nové, pevnější. V loňské závěrečné zprávě jsem zmiňoval, že do budoucna naší stanici čeká určitě větší generální oprava všech voliér, které denně plní svůj účel již více jak 12 let. Na tuto zásadnější rekonstrukci bude muset záchranná stanice ve Spáleném Poříčí ještě nějaký čas počkat. Podařilo se ale organizaci získat dotaci se Státního fondu životního prostředí České republiky na přestavbu Ekologického centra. Tato přestavba se bezprostředně dotýká i stanice. Především návštěvníci budou pozitivně vnímat příjemné prostředí moderního Ekologického centra, rozšířené sociální zařízení, ale také upravený dvůr, který je součástí vstupu do stanice. Práce ve stanici bude zkvalitněna díky zavedení užitkové vody do stodoly a vybudováním přípravny krmiva. Pro tyto účely jsme již v letošním roce zakoupili nový pultový mrazák. 
 
    V každé závěrečné zprávě se zpravidla uvádějí největší úspěchy za uplynulý rok. Jedním z největších úspěchů je pokračování úzké spolupráce s Krajským úřadem Plzeňského kraje. Díky jeho finanční podpoře byl zajištěn bezproblémový každodenní chod všech čtyř členských stanic NSS ČR, působících na území Plzeňského kraje. Za úspěch lze také považovat průběh kontrol, které stanici navštívily. V tomto roce, kromě pravidelné kontroly Okresní veterinární správy, kontrolovala stav a způsob držení zvířat v poříčské stanici Ústřední komise ochrany zvířat proti týrání. Pokud se týká chovatelského úspěchu, bude jím zřejmě mládě čápa černého z počátku července, které propadlo špatně postaveným hnízdem. Jednalo se zřejmě o první hnízdění nového páru a hnízdo neuneslo rostoucí mláďata. Po přivolání na místo bylo nalezeno jedno mládě mrtvé zavěšené ve větvích, druhé značně vyhladovělé na zemi pod stromem. Mladý čáp byl převezen do záchranné stanice. Zde bez problémů přijímal potravu, kterou tvořily především ryby a nabral tím opět nezbytné síly. Po pětidenním pobytu byl, ve spolupráci s panem Pojerem, přidán k adoptivním rodičům.  
 
    Ekologické centrum a areál záchranné stanice ve Spáleném Poříčí pravidelně navštěvuje týdně kolem 80 dětí, od předškoláků až po středoškoláky, studenty spálenopoříčské Církevní střední odborné školy. Někteří dobrovolníci nám pomáhají ve stanici s krmením zvířat. Ekologické centrum využívá záchrannou stanici k enviromentálnímu vzdělávání programem „Člověk a divoká zvířata“. Zde jsou využívána převážně zvířata s trvalým handicapem. Ta s námi také jezdí po některých mateřských, základních a středních školách na území celého kraje. Tradičním se stává setkání pracovníků stanice s účastníky letních táborů Tělovýchovné jednoty Sokol Plzeň. Hlavním cílem těchto přednášek je seznámení dětí i dospělých s problematikou ochrany volně žijících živočichů a s posláním záchranných stanic. 


    Naše stanice úzce spolupracuje s okolními stanicemi, Krajským úřadem Plzeňského kraje, městem Spálené Poříčí, se Zoologickou a botanickou zahradou města Plzně, veterináři MVDr. Sutnarem v Blovicích a MVDr. Rampichem, veterinářem ZOO Plzeň. Dále spolupracujeme s regionálním tiskem, zejména Plzeňským deníkem, Českým rozhlasem, Českou televizí a TV Prima. Vážíme si dlouholeté spolupráce se Zbirožskou a.s., kde nakupujeme potravu pro sovy, dravce i šelmy. V neposlední řadě spolupracujeme se širokou veřejností, pro kterou každoročně pořádáme například tradiční ornitologické výlety na Berounku nebo do zoologických zahrad ČR.
 
    Do budoucna chceme plnit svoji úlohu v Národní síti stanic ČR a budeme se snažit získávat prostředky na opravy a rekonstrukce voliér. Plánujeme také zpevnění ploch mezi voliérami zámkovou dlažbou. Naším dlouhodobějším snem je celková rekonstrukce voliér, a vybudování rybníčka pro vodní ptáky ve spodní části zahrady.                         
 
 
            
                                                                                                                                 Martin Ziegler