Závěrečná zpráva 2016

Verze pro tisk

Záchranná stanice pro poraněné živočichy ve Spáleném Poříčí

V roce 2016 v období od 1.1. do 31.12. jsme evidovali celkem 878 živočichů.
Z celkového počtu bylo 271 živočichů přijato do záchranné stanice. Z toho se nám podařilo 156 živočichů po vyléčení vypustit zpět do volné přírody. 94 jedinců uhynulo nebo bylo nutné je pro jejich vážná zranění utratit. Dalších 215 živočichů je evidováno pouze jako výjezd – jednalo se především o posouzení situace v terénu (kolonie netopýrů nebo skupiny jiných živočichů - labutí atd.) a 7 živočichů zůstalo ve stanici jako trvale handicapovaných. Z celkového počtu všech přijatých živočichů zůstává 23 jedinců v prostorách stanice, čekajících na jaro, na vypuštění po zimním spánku.
Mezi zvířata, která se k nám v roce 2016 nejčastěji dostávala patří káně lesní, ježek západní a poštolka obecná.
Naopak mezi zvířata, která se u nás často neobjevují, musíme letos zařadit jeřába popelavého. Jednalo se o jedince, který narazil za špatné viditelnosti do koruny stromu při tahu na jih. Tento jedinec byl po zotavení úspěšně navrácen do přírody. Mezi další vzácné jedince patřila potáplice malá. Jednalo se o ptáka táhnoucího ze severu, který omylem přistál poblíž města mimo vodní plochu. Po prohlídce jeho zdravotního stavu byl okroužkován a vypuštěn na tekoucí vodu. Dalšími zajímavými druhy byl výr velký, kulíšek nejmenší, volavka bílá a několik druhů netopýrů.

Realizované záchranné transfery:
V roce 2016 bylo realizováno několik záchranných transferů. Bylo to několik jedinců plazů, například užovky obojkové a zmije obecné nebo užovky hladké. Dále pak transfery labutí.
Mezi větší transfery patřily transfery obojživelníků. Jeden z těchto transferů byl proveden na základě objednávky Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru ŽP.

Úspěchy, zajímavosti:
Kromě základní péče o handicapované živočichy se začal pomalu naplňovat záměr odchovu sýčka obecného a jeho následné vypouštění do volné přírody. Cílem je reintrodukce této dnes již velmi ohrožené a dříve běžně rozšířené sovy. Po získání chovných jedinců v roce 2015 se nám v roce 2016 podařilo odchovat první dvě mláďata. Nyní se pracuje na realizaci projektu jejich následného vypuštění do volné přírody. Na tomto záměru spolupracujeme s Krajským úřadem v Plzni a ZOO a BZ Města Plzeň.
Ve vybrané lokalitě proběhla koncem roku 2016 příprava vypouštěcího místa, byly zhotoveny hnízdní budky, které budou osazeny v místě vypuštění a díky spolupráci se ZOO Plzeň budou vypuštění jedinci označeni vysílačkami a následně monitorováni. Kromě našich mláďat budou vypuštěni i sýčci ze ZOO Plzeň a ZOO Praha.
Tato akce bude uskutečněna začátkem roku 2017. Budeme se těšit…

Změny ve stanici:
Péče o živočichy probíhá standardně jako v minulých letech. Stále se snažíme pracovat na vylepšení chovatelského zařízení a vybavení zázemí stanice. Díky finanční podpoře v rámci sítě záchranných stanic ČSOP a Lesů ČR s.p. došlo k rekonstrukci dvou léčebných voliér pro ptactvo. Díky tomu se zvýšila kvalita zázemí o handicapované živočichy

Plány do budoucna:
Naším hlavním cílem je i nadále plnit poslání záchranné stanice, snažit se zvyšovat podíl živočichů navrácených zpět do volné přírody a skrze působení na veřejnost snižovat rizika poranění těchto živočichů.
Plány z předchozího roku se nám podařilo částečně naplnit. V příštích letech bychom rádi pokračovali na rekonstrukcích starých léčebných voliér.