Závěrečná zpráva 2019

Verze pro tisk

Záchranná stanice pro poraněné živočichy ve Spáleném Poříčí

V roce 2019 v období od 1.1. do 31.12. jsme evidovali celkem 482 živočichů.

• Záchranný transfer (obojživelníci)………………………122 živočichů
• Záchranný transfer (výjezd)……………………………… 18 živočichů
• Uhynulo nebo bylo utraceno…………………………….126 živočichů
• Po léčení vypuštěno……………………….....................169 živočichů
• Vypuštěno po zimním spánku (2018/2019)……………...14 živočichů
• Zůstává v léčení a v zimním spánku (2019/2020)………15 živočichů
• Zůstává ve stanici jako trvalý handicap………………….13 živočichů
• Ostatní důvody……………………………………………...19 živočichů

Z celkového počtu 359 živočichů fyzicky přijatých do péče záchranné stanice bylo navráceno zpět do volné přírody 201 živočichů (56%).

Nejčastější druhy přijatých živočichů:

• ježek západní…………………………51 jedinců
• poštolka obecná………………………42 jedinců
• labuť velká…………………………….26 jedinců
• káně lesní……………………………...23 jedinců
• kos černý……………………………….15 jedinců

Zvláště chráněné druhy živočichů přijatých do péče záchranné stanice:

• orel křiklavý
• plch zahradní
• luňák červený
• sova pálená
• bobr evropský
• vydra říční
• sýc rousný
• kavka obecná
• krahujec obecný
• netopýři
.
Nejčastějším důvody příjmu živočichů:

• Poranění dopravou………………………32 jedinců
• Popálení, naražení el. Proudem………..30 jedinců
• Poškození jiným živočichem……………30 jedinců (nejčastěji kočka domácí)
• Osiřelá, opuštěná mláďata………………23 jedinců
• Pohmoždění, naražení…………………...22 jedinců

Realizované záchranné transfery:
V roce 2019 bylo realizováno několik záchranných transferů. Zejména se jednalo
o transfery labutí a transfer ropuchy obecné při jarním tahu.

Ekologická výchova:
K provozování záchranné stanice živočichů neodmyslitelně patří ekologická výchova, bez které by naše snažení nebylo úplně naplněno. Proto se řadu let věnujeme právě ekologické výchově pro mateřské, základní i střední školy. Nabízíme několik programů, které realizujeme buď přímo v prostorách ekocentra a záchranné stanice, nebo s nimi navštěvujeme školy. Přímo ve stanici probíhají tři programy.
Největší zájem je o program Člověk a divoká zvířata, který probíhá buď ve stanici, kde využíváme handicapovaná zvířata. Máme připraveny varianty pro malé děti z mateřských škol i pro starší školáky či studenty středních škol a dospělé návštěvníky. S tímto programem navštěvujeme také děti přímo ve školách. Navštěvujeme i penziony pro seniory a postižené. Jsme rádi, že řada škol se na nás obrací opakovaně.
Ročně navštívíme kolem dvaceti školských a jiných zařízení, kde takto oslovíme přibližně 1500 žáků a studentů. A samotnou záchrannou stanici ročně navštíví asi 450 až 500 lidí. Někteří rodiče se svými dětmi chodí do stanice pravidelně. V uplynulém roce jsme uskutečnili okolo padesáti programů pro školy z celého Plzeňského kraje. Během školního roku v ekocentru probíhají kroužky Mladých ochránců přírody, při kterých se děti aktivně zapojí do péče o handicapované živočichy přímo ve stanici a blíže se seznámí s touto problematikou.
V tomto roce jsme otevřeli čtyři kroužky Mladých ochránců přírody a to pro děti ve věku 6 – 15 let. Kromě pravidelných schůzek pro děti dále pořádáme výlety, víkendové akce a tradiční letní tábor ČSOP.
Ekologická olympiáda – Každý rok pořádáme pro studenty středních škol v Plzeňském kraji krajské kolo Ekologické olympiády.

Naše ekocentrum je zapojeno v síti infocenter ČSOP a poskytuje bezplatné poradenství v problematice týkající se ekologie a životního prostředí. Infocentrum lze navštívit v otvíracích hodinách, jsou zde k dispozici nejrůznější informační materiály.
Tradiční akcí, do které se pravidelně zapojujeme je kampaň „Ukliďme svět!“ (mezinárodní kampaň, v jejímž rámci organizují skupiny dobrovolníků na celém světě úklid svého okolí, parků, cest, břehů řek a potoků, chráněných území, likvidaci černých skládek, www.cleanuptheworld.org ... ).
Mezi tradiční akce se jistě dá připojit i každoroční akce k oslavám Dne Země. V roce 2019 jsme uspořádali den otevřených dveří v Ekocentru a Záchranné stanici Spálené Poříčí se spoustou aktivit pro děti i jejich rodiče.
Za hlavní cíl těchto aktivit považujeme seznámení dětí i dospělých s problematikou ochrany přírody, ochranou volně žijících živočichů a s posláním záchranných stanic.

Změny ve stanici:
Péče o živočichy probíhá standardně jako v minulých letech. Stále se snažíme pracovat na vylepšení chovatelského zařízení a vybavení zázemí stanice. Díky tomu se zvyšuje i kvalita péče o handicapované živočichy a podíl vypuštěných živočichů..

Úspěchy, zajímavosti:
Kromě základní poskytované péče o handicapované živočichy jsme navázali na předchozí roky a pokračovali na projektu odchovu a repatriace sýčka obecného. Naše organizace ZO ČSOP Spálené Poříčí pracuje na tomto projektu od roku 2015 kdy jsme se rozhodli, že se pokusíme o jeho návrat do volné přírody. V Plzeňském kraji bohužel zbývá jen velmi malá divoká populace, čítající asi 5 párů. V současné době se jedná o kriticky ohrožený druh živočicha. V roce 2018 byl sýček obecný dokonce vyhlášen ptákem roku.
Pokud bychom zhodnotili naše dosavadní výsledky repatriace, tak se nám záměr částečně podařil. V sezóně 2018 a 2019 se podařilo vyhnízdění vypuštěných jedinců a vyvedení mláďat, ovšem o některé jedince jsme opět z nejrůznějších příčin přišli. Rozhodně jsme přesvědčeni, že jsme se posunuli správným směrem a podařilo se nám dosáhnout pěkného výsledku. Poznatky, které jsme získali, byly velice důležité. Ukazuje se, že zvolený způsob vypouštění je efektivní. Zejména vypuštění sýčků až po vyhnízdění. Cíl z předchozího roku, opětovné zahnízdění chovného páru, se podařil. I když nám přibylo mnoho otazníků a čeká nás stále mnoho práce. Výsledky naší práce byly také prezentovány na odborných konferencích, ale i laické veřejnosti. Do budoucna máme opět záměr najít a připravit další vhodnou lokalitu. K tomu se nám musí samozřejmě dařit i vlastní chov a odchov mláďat vhodných pro vypuštění. Další sezóna se blíží a my se budeme těšit na příležitosti na záchranu sýčka obecného v naší krajině.

Plány do budoucna:
Naším hlavním cílem je i nadále plnit poslání záchranné stanice, snažit se zvyšovat podíl živočichů navrácených zpět do volné přírody a skrze působení na veřejnost snižovat rizika poranění těchto živočichů.
. V příštích letech bychom rádi pokračovali na rekonstrukcích starých léčebných voliér a další vylepšování zázemí stanice.