Závěrečná zpráva 2013

Verze pro tisk

Záchranná stanice pro poraněné živočichy ve Spáleném Poříčí

V roce 2013 v období od 1.1. do 31.12. jsme evidovali celkem 358 živočichů. Z toho se nám podařilo 146 živočichů po vyléčení vypustit zpět do volné přírody. 79 jedinců uhynulo nebo bylo nutné je pro jejich vážná zranění utratit. 88 živočichů je evidováno pouze jako výjezd – jednalo se především o transfery živočichů. Ostatní živočichové zůstali v naší stanici, nebo byli předáni jiné organizaci. Většinou jsou to trvale handicapovaní živočichové nebo živočichové, kteří se u nás v současné době ještě léčí, či čekají na jaro, na vypuštění. Někdy se může jednat také o živočichy, kteří byli do naší přírody zavlečeni, nebo unikli ze zajetí.

Mezi zvířata, která se k nám v roce 2013 nejčastěji dostávala patří ropucha obecná (transfer), netopýr hvízdavý, ježek západní a poštolka obecná.

Naopak mezi zvířata, která se u nás často neobjevují musíme letos zařadit luňáka červeného. Jednalo se o mladého vyčerpaného jedince, značkovaného v Německu. Luňáka se podařilo vykrmit a následně vypustit. Dále to bylo mládě tchoře tmavého, které zůstalo v expozici stanice, nebo netopýr ušatý (úhyn) a netopýr dlouhouchý (předán Nyctalu).

Projekty na ochranu biodiverzity:

Naše organizace se do programů zaměřených na ochranu biodiverzity zapojuje již řadu let. Jsou to například programy: Reintrodukční chov sovy pálené na spálenopoříčsku, vzácné a zvláště chráněné rostliny spálenopoříčská, mapování a inventarizace mravenišť v jihozápadních Brdech, sledování výskytu obojživelníků a raků atd. V letošním roce jsme se do těchto programů nezapojili (tedy co se týče žádosti o podporu z programů na ochranu biodiverzity). Jinak jsme dále pokračovali v projektech z minulých let – udržovali jsme a monitorovali budky pro pěvce, které jsme vyvěsili a pokračovali jsme v monitoringu vážek a obojživelníků v okolí Spáleného Poříčí.

Finanční prostředky ZS:

Díky finančním prostředkům přerozdělovaným Českým svazem ochránců přírody (ústřední výkonnou radou) jsme mohli v roce 2013 i nadále plnit svou roli záchranné stanice. Finanční prostředky pocházejí z Programu péče o krajinu MŽP a z programu Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj Mze. Díky mimořádnému navýšení prostředků z Programu péče o krajinu MŽP jsme mohli provést drobné stavební opravy na stávajícím zařízení stanice, nakoupit krmivo, pořídit nové mrazáky na úschovu krmiv a nákup dalšího technického zařízení důležitého pro naši činnost. V naší činnosti nás nemalou měrou podporuje také Krajský úřad Plzeňského kraje, který nám každoročně přispívá na provoz záchranné stanice.

Projekty ZS:

V roce 2013 jsme z projektu Dřevo 2013 od LČR získali prostředky na nákup včelího úlu, který bude v záchranné stanici sloužit k enviromentální výchově – jako ukázka starobylého řemesla.

Plány do budoucna:

Naším hlavním cílem je i nadále plnit poslání záchranné stanice, snažit se zvyšovat podíl živočichů navrácených zpět do volné přírody a skrze působení na veřejnost snižovat rizika poranění těchto živočichů. V příštích letech bychom rádi realizovali terénní úpravy a ozelenění záchranné stanice. Dalším naším dlouhodobým plánem je pořídit pár ovcí pro ekologickou výchovu.

Vendula Pelikánová Zemková