Závěrečná zpráva 2009

Verze pro tisk

Záchranná stanice pro poraněné živočichy
ve Spáleném Poříčí 2009

    Záchranná stanice ve Spáleném Poříčí byla založena v roce 1990. Jejím hlavním cílem je záchrana poraněných či jinak handicapovaných živočichů. Naše stanice spadá pod Plzeňský kraj, kde fungují 4 záchranné stanice pro poraněné živočichy (Rokycany, Tachov, Plzeň, Spálené Poříčí). Záchranná stanice Spálené Poříčí již řadu let spravuje území sedmi pověřených obcí (Nepomuk, Blovice, Přeštice, Klatovy, Stod, Horažďovice a Sušice), v Klatovech (Střední zemědělská a potravinářská škola Klatovy) a Kašperských Horách (záchranná stanice
ohrožených zvířat v Kašperských Horách při muzeu Šumavy) máme ještě dvě sběrná místa, kam si pro nalezené živočichy dojíždíme. Zvířata se tak rychleji dostanou do rukou odborníků a předcházíme tak časové prodlevě.

    V roce 2009 v období od 1.1. do 31.12. jsme vyjeli celkem pro 291 živočichů. Z toho
se nám podařilo více než polovinu živočichů po vyléčení vypustit zpět do volné přírody. Více
jak čtvrtina svěřenců uhynula nebo bylo nutné je utratit. Zbytek živočichů byl buďto deponován do jiné stanice nebo zůstal v naší stanici.Většinou jsou to trvale handicapovaní živočichové nebo živočichové, kteří se u nás v současné době ještě léčí. Patří sem také několik nezdařených výjezdů (např. nenalezení živočicha, výjezd ke zdravému zvířeti,…).
Nejčastějším zraněním, kvůli kterému se k nám poraněná zvířata dostávala, bylo poranění v
důsledku střetu s dopravními prostředky a popálení od elektrického vedení. Stále se k nám každoročně dostávají, i přes značnou kampaň, zdravá mláďata zbytečně vytržena z přirozeného chodu přírody (z jara jsou to převážně nesamostatná Ptáčata, v létě
srnčata a na podzim malí ježci).

Biodiverzita

V letošním roce jsme vstoupili pouze do jednoho programu na ochranu biodiverzity, a to do
programu „Průzkum populací obojživelníků v okolí Spáleného Poříčí“. V předchozích letech jsme se zapojili i do jiných projektů např. průzkum populací vážek v okolí Spáleného Poříčí, péče o čápy a jejich hnízda na Plzni jihu, průzkum populací plazů v okolí Spáleného Poříčí, mapování a
inventarizace mravenišť v jihozápadních Brdech 2008, záchranný program sovy pálené na
Spálenopoříčsku, vzácné a zvláště chráněné rostliny Spálenopoříčska, sledování výskytu
mihulí, mapování a podpora hnízdění ledňáčka říčního, nebo průzkum populací raků.

Osvěta a enviromentální vzdělávání

Naše záchranná stanice se zapojuje do různých ekologických programů, zaměřených zvláště na osvětu a enviromentální vzdělávání veřejnosti v oblasti ekologie, ochrany životního prostředí a činnost záchranných stanic, jsou to např.: výukové programy pro MŠ, ZŠ a střední školy (Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina), každý týden probíhá několik kroužků na našem ekocentru, tábor mladých ochránců přírody na naší terénní základně, exkurze v areálu záchranné stanice, atd.. K těmto účelům jsou využívána zvířata s trvalým handicapem, která s námi také jezdí po některých mateřských, základních a středních školách na území celého kraje. Organizujeme a zajišťujeme terénní vycházky, tématicky zaměřené výstavy a přednášky, informační centrum (včetně sítě Envic), atd.. V tomto roce jsme se zapojili do jarního kola kampaně Ukliďme svět! Každoročně připravujeme výstavu fotografií ke Dni Země. Za hlavní cíl těchto aktivit považujeme seznámení dětí i dospělých s problematikou ochrany přírody, volně žijících živočichů a s posláním záchranných stanic.

Projekty ZS

V loňském roce jsme se zapojili do operačního programu Státního fondu životního
prostředí, financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj (Pro vodu, vzduch a přírodu) a podali projekt na dostavbu areálu záchranné stanice. Z finančních důvodů jsme projekt rozdělili na dvě části a v letošním roce začneme realizovat první z nich. První etapa zahrnuje kompletní opravu oplocení celého areálu, vybudování vodní nádrže, která bude sloužit pro poraněné nebo jinak handicapované vodní ptactvo a výstavba nových voliér v celkovém počtu 12-ti kusů, mezi kterými bude zahrnuto i zimoviště pro čápy. Kromě tohoto projektu jsme se tento rok ucházeli o finanční příspěvek v grantovém programu Zelené energie Skupiny ČEZ, díky tomuto grantu jsme mohli zrekonstruovat vytápění technických prostor stanice pomocí tepelného čerpadla, jejich zateplení a zakoupit nový automobil, který jsme již potřebovali pro dopravu zvířat.

Činnost ZO ČSOP Spálené Poříčí si nedovedeme představit bez podpory našich hlavních sponzorů a partnerů, kterými jsou:
ÚVR ČSOP, Národní síť záchranných stanic, KÚ Plzeňského kraje, LČR, Církevní střední odborná škola Spálené Poříčí se zaměřením na ekologii (docházejí k nám její studenti na praxi, studenti ubytovaní na internátu nám chodí vypomáhat), Zoologická a botanická zahrada města Plzně, Město Spálené Poříčí, Zbirožská a.s., ostatní stanice, MVDr. Pavel Sutnar a také některé obce v působnosti naší stanice a ostatní příznivci záchranné stanice (dobrovolníci, brigádníci).
 

Zemková Vendula