Závěrečná zpráva 2011

Verze pro tisk

Záchranná stanice pro poraněné živočichy
ve Spáleném Poříčí

V roce 2011 v období od 1.1. do 31.12. jsme vyjeli celkem pro 279 živočichů. Z toho
se nám podařilo více jak polovinu živočichů po vyléčení vypustit zpět do volné řírody.
Necelá čtvrtina svěřenců uhynula nebo bylo nutné je utratit. Zbytek živočichů byl buďto deponován do jiné stanice nebo zůstal v naší stanici. Většinou jsou to trvale handicapovaní živočichové nebo živočichové, kteří se u nás v současné době ještě léčí. Patří sem také několik nezdařených výjezdů (např. nenalezení živočicha, výjezd ke zdravému zvířeti,…).
Nejčastějším důvodem k výjezdu, byl záchranný transfer živočichů, jednalo se
především o záchranu netopýrů v bytech či o transfer obojživelníků. Druhým nejčastějším důvodem příjmu, i přes značnou kampaň, jsou zdravá mláďata zbytečně vytržena z přirozeného chodu přírody (z jara jsou to převážně nesamostatná Ptáčata, v létě srnčata a na podzim malí ježci).
Mezi zvířata, které se k nám nejčastěji dostávají patří káně lesní, poštolka obecná a
ježek západní. Naopak mezi zvířata, která se u nás často neobjevují musím letos zařadit užovku hladkou, která byla transferována z rodinného domu, kukačku obecnou, které narazila do okna, mládě daňka skvrnitého, sraženého autem či husu polní, které jsme museli nechat amputovat křídlo.
Projekty na ochranu biodiverzity:
Naše organizace se do programů zaměřených na ochranu biodiverzity. (např.
reintrodukční chov sovy pálené na Spálenopoříčsku, vzácné a zvláště chráněné rostliny Spálenopoříčská, mapování a inventarizace mravenišť v jihozápadních Brdech, sledování výskytu obojživelníků a raků atd.. ) zapojuje již řadu let. V letošním roce jsme se poprvé do těchto programů nezapojili (tedy co se týče žádosti o podporu z programů na ochranu biodiverzity). Jinak jsme dále pokračovali v projektech z minulých let – udržovali jsme a monitorovali budky, které jsme v minulém roce vyvěsili, pokračovali jsme v monitoringu vážek a obojživelníků v okolí Spáleného Poříčí.

Projekty ZS:
Díky podpoře Krajského úřadu Plzeňského kraje (projekt „Vybudování voliér pro
drobné ptactvo“) jsme v prostorách záchranné stanice vybudovali dvě nové voliéry pro drobné ptactvo.
Za podpory Krajského úřadu Plzeňského kraje (projekt „EVVO na ekocentru ve
Spáleném Poříčí 2011“) jsme nechali do stanice vyrobit velkoformátové cedule, na kterých se návštěvníci dočtou jaké jsou nejčastější důvody poranění či jak se při nálezu poraněného živočicha zachovat.
V podkroví budovy s technickými prostory jsme zahájili odchov hlodavců pro potřeby
záchranné stanice.
Za finanční podpory ÚVR ČSOP ve spolupráci s LČR jsme nechali oplotit a zasíťovat
rybníček, který bude sloužit pro vodní ptactvo.

Odbornost:
V roce 2010 získali 2 zaměstnanci (Vendula Zemková, Petr Jandík) naší stanice po
odborném kurzu „Osvědčení o odborné způsobilosti osoby odpovědné za péči o
handicapovaná zvířata podle §14b odst. 3 zákona č. 246/1912 Sb., na ochranu zvířat
proti týrání, ve znění pozdějších předpisů“
13.9.2011 jsme se zúčastnili vzdělávacího kurzu pro průběžné vzdělávání „OCHRANA ZVÍŘAT PROTI TÝRÁNÍ A PÉČE O POHODU ZVÍŘAT“.
19 - 20.10 2011 jsme se účastnili konference „Otazníky kolem CITES“.

Osvěta a enviromentální vzdělávání:
Naše záchranná stanice se zapojuje do ekologických programů, zaměřených zvláště
na osvětu a enviromentální vzdělávání veřejnosti v oblasti ekologie, ochrany životního prostředí a činnosti záchranných stanic, jsou to např. výukové programy pro MŠ, ZŠ a střední školy, dále navštěvujeme i domovy pro seniory či dětské tábory.
V tomto roce jsme otevřeli čtyři kroužky Mladých ochránců přírody a to pro děti ve
věku 6 – 12 let. Kromě pravidelných schůzek pro děti dále pořádáme výlety, víkendové akce a tradiční tábor ČSOP. Děti se během kroužků učí jak chránit naší přírodu, jak se v přírodě a k ní chovat.

Ekologická olympiáda – Každý rok pořádáme pro studenta středních škol v Plzeňském kraji ve spolupráci s Církevní střední odbornou školou krajské kolo Ekologické olympiády. V letošním roce jsme pořádali také kolo národní.
Naše ekocentrum je zapojeno do projektu ENVIC. Síť Envic funguje již od roku 2006,
jedná se o síť enviromentálních informačních center Plzeňského kraje, která najdeme
v Plzni, Klatovech, Plasích, Domažlicích, Radnicích, Kladrubech a ve Spáleném Poříčí. Každé centrum poskytuje bezplatné poradenství v problematice týkající se ekologie a životního prostředí. V rámci tohoto projektu organizujeme a zajišťujeme terénní vycházky, tématicky zaměřené výstavy a přednášky. (viz příloha seznam akcí v roce 2011)
Kampaň „Ukliďme svět!“ (mezinárodní kampaň, v jejímž rámci organizují skupiny
dobrovolníků na celém světě úklid svého okolí, parků, cest, břehů řek a potoků, chráněných území, likvidaci černých skládek, www.cleanuptheworld.org ... ) se stala již tradiční akcí naší organizace.
Den Země - mezi tradiční akce se jistě dá připojit i každoroční výstava fotografií na
oslavu Dne Země, tentokrát se jednalo o výstavu fotografií Ondřeje Havelky „Nahá Afrika“.
Pro zájemce jsme na Ekcentru a v Záchranné stanici uspořádali den otevřených dveří se spoustou aktivit.
Za hlavní cíl těchto aktivit považujeme seznámení dětí i dospělých s problematikou
ochrany přírody, volně žijících živočichů a s posláním záchranných stanic.

Plány do budoucna:
Naším hlavním cílem je i nadále plnit poslání záchranné stanice, snažit se zvyšovat
podíl živočichů navrácených zpět do volné přírody a skrze působení na veřejnost snižovat rizika poranění těchto živočichů.
V příštích letech bychom rádi realizovali terénní úpravy a ozelenění záchranné
stanice. V části přístupné veřejnosti bychom chtěli voliéry s chovanci označit příslušnými tabulkami s názvem a krátkým popiskem.
Dalším naším dlouhodobým plánem je pořídit pár ovcí pro ekologickou výchovu.
Zemková Vendula