Závěrečná zpráva 2014

Verze pro tisk

Záchranná stanice pro poraněné živočichy ve Spáleném Poříčí 

 
V roce 2014 v období od 1.1. do 31.12. jsme evidovali celkem 294 živočichů. Z toho se nám podařilo 189 živočichů po vyléčení vypustit zpět do volné přírody. 73 jedinců uhynulo nebo bylo nutné je pro jejich vážná zranění utratit. 15 živočichů je evidováno pouze jako výjezd – jednalo se především o výjezdy zbytečné nebo nepodařené odchyty živočichů. Ostatní živočichové zůstali v naší stanici, nebo byli předáni jiné organizaci. Většinou jsou to trvale handicapovaní živočichové nebo živočichové, kteří se u nás v současné době ještě léčí, či čekají na jaro, na vypuštění. Někdy se může jednat také o živočichy, kteří byli do naší přírody zavlečeni, nebo unikli ze zajetí.
 
Mezi zvířata, která se k nám v roce 2014 nejčastěji dostávala, patří jiřička obecná, ježek západní a poštolka obecná. Naopak mezi zvířata, která se u nás často neobjevují, musíme letos zařadit luňáka červeného. Jedná se o jedince popáleného o elektrický proud, bohužel s trvalým handicapem končetiny (zůstává jako trvalý handicap k expozičním účelům).  Dále to byl racek chechtavý, kterého se podařilo vypustit. Zajímavostí byly dvě kukly lišaje smrtihlava. Jedna poškozená a z druhé se úspěšně vylíhnul dospělec. Zajímavým živočichem je také mýval severní, který zůstane jako nepůvodní druh v expozici stanice. 
 
Realizované záchranné transfery:
V roce 2014 bylo realizováno několik záchranných transferů. Bylo to několik druhů plazů, například užovky obojkové, zmije obecné a užovky hladké. Dále pak transfery labutí. Při těchto transferech došlo ke spolupráci s profesionálními Hasiči Přeštice a s organizací ornitologického spolku v Nepomuku. Dalšími transfery se týkaly škeblí rybničných a raků kamenáčů při revitalizaci rybníka Hvížďalka ve Spáleném Poříčí.
 
Ekologická výchova:
Řadu let se věnujeme ekologické výchově pro mateřské, základní i střední školy. Nabízíme několik programů, které realizujeme buď přímo v prostorách ekocentra a záchranné stanice, nebo s nimi navštěvujeme školy. Přímo ve stanici probíhají tři programy.
Největší zájem je o program Člověk a divoká zvířata, který probíhá buď ve stanici, zde využíváme handicapovaná zvířata. Máme připraveny varianty pro malé děti z mateřských škol i pro starší školáky či studenty středních škol a dospělé návštěvníky. Nebo s tímto programem navštěvujeme děti přímo ve školách, kam dovezeme některá zvířata a děti si je mohou prohlédnout zblízka. S tímto programem navštěvujeme i penziony pro seniory a postižené. Jsme rádi, že řada škol se na nás obrací opakovaně. Ročně navštívíme kolem dvaceti školských a jiných zařízení, kde takto oslovíme přibližně 600 osob. A samotnou záchrannou stanici ročně navštíví asi 300 až 350 lidí.
Někteří rodiče se svými dětmi chodí do stanice pravidelně. V uplynulém roce jsme uskutečnili okolo padesáti programů pro školy z celého Plzeňského kraje. Během školního roku v ekocentru probíhají kroužky Mladých ochránců přírody, při kterých se děti aktivně zapojí do péče o handicapované živočichy přímo ve stanici a blíže se seznámí s touto problematikou.
V tomto roce jsme otevřeli pět kroužků Mladých ochránců přírody a to pro děti ve věku 6 – 15 let. Kromě pravidelných schůzek pro děti dále pořádáme výlety, víkendové akce a tradiční tábor ČSOP. Ekologická olympiáda – Každý rok pořádáme pro studenty středních škol v Plzeňském kraji ve spolupráci s Církevní střední odbornou školou krajské kolo Ekologické olympiády.
Naše ekocentrum je zapojeno v síti infocenter ČSOP a poskytuje bezplatné poradenství v problematice týkající se ekologie a životního prostředí. Infocentrum lze navštívit v otvíracích hodinách, jsou zde k dispozici nejrůznější informační materiály. Tradiční akcí, do které se pravidelně zapojujeme je kampaň „Ukliďme svět!“ (mezinárodní kampaň, v jejímž rámci organizují skupiny dobrovolníků na celém světě úklid svého okolí, parků, cest, břehů řek a potoků, chráněných území, likvidaci černých skládek, www.cleanuptheworld.org ... ).
Mezi tradiční akce se jistě dá připojit i každoroční akce k oslavám Dne Země. V roce 2014 jsme uspořádali den otevřených dveří v Ekocentru a Záchranné stanici Spálené Poříčí se spoustou aktivit pro děti i jejich rodiče a také tradiční výstavu fotografií.
V roce 2014 jsme pokračovali také v realizaci projektu Envýk – environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji. V rámci tohoto projektu vzniká 10 výukových programů pro základní školy zaměřené na ochranu přírody.
Za hlavní cíl těchto aktivit považujeme seznámení dětí i dospělých s problematikou ochrany přírody, ochranou volně žijících živočichů a s posláním záchranných stanic. 
 
Úspěchy, zajímavosti a problémy stanice:
V roce 2014 se nám podařil odchov dvou veverek obecných od handicapovaných jedinců (ručně dokrmená mláďata z předchozích let). Mladé veverky jsme úspěšně vypustili na vhodnou lokalitu v parku zámku Kozel. 
 
Plány do budoucna:
Naším hlavním cílem je i nadále plnit poslání záchranné stanice, snažit se zvyšovat podíl živočichů navrácených zpět do volné přírody a skrze působení na veřejnost snižovat rizika poranění těchto živočichů.
Plány z předchozího roku se nám podařilo částečně naplnit. A to tak, že jsme v areálu stanice vysadili několik stromů a keřů. Také jsme získali pár zakrslých holandských koz, které dětem zpestřují ekologickou výchovu. V příštích letech bychom rádi pokračovali s terénními úpravami a výsadbou zeleně v záchranné stanici.

 

 
 
Petr Jandík