Závěrečná zpráva 2015

Verze pro tisk

Záchranná stanice pro poraněné živočichy ve Spáleném Poříčí  

V roce 2015 v období od 1.1. do 31.12. jsme evidovali celkem 2372 živočichů.
Z celkového počtu bylo 257 živočichů přijato do záchranné stanice. Z toho se nám podařilo 127 živočichů po vyléčení vypustit zpět do volné přírody. 106 jedinců uhynulo nebo bylo nutné je pro jejich vážná zranění utratit. Dalších 479 živočichů je evidováno pouze jako výjezd – jednalo se především o posouzení situace v terénu (kolonie netopýrů nebo skupiny labutí atd.) a 24 živočichů zůstalo ve stanici. Jedná se také o trvale handicapované živočichovy nebo živočichovy, kteří se u nás v současné době ještě léčí, či čekají na jaro, na vypuštění po zimním spánku.
Mezi zvířata, která se k nám v roce 2015 nejčastěji dostávala patří káně lesní, ježek západní a poštolka obecná.
Naopak mezi zvířata, která se u nás často neobjevují musíme letos zařadit včelojeda lesního. Jednalo se o jedince sraženého autem. Tento jedinec byl po zotavení úspěšně navrácen do přírody. Mezi další vzácné jedince patřila vydra říční. Jednalo se o osiřelé mládě, které bylo napadeno ektoparazity. Po vyléčení a rozkrmení byla vydra předána do záchranné stanice Pavlov. K dalším zajímavým exemplářům patřila mláďata lasice kolčavy.
Mezi zajímavosti v uplynulém roce můžeme počítat albína jiřičky obecné a ježka západního s genetickou vadou růstu srsti a bodlin.


Realizované záchranné transfery:
V roce 2015 bylo realizováno několik záchranných transferů. Bylo to několik jedinců plazů, například užovky obojkové a zmije obecné. Dále pak transfery labutí.
Mezi zásadní transfery patřily transfery obojživelníků, kde došlo ke spolupráci s Krajským úřadem v Plzni. Jeden z těchto transferů byl proveden na základě objednávky právě KÚPK, odboru ŽP.

Ekologická výchova:
Řadu let se věnujeme ekologické výchově pro mateřské, základní i střední školy. Nabízíme několik programů, které realizujeme buď přímo v prostorách ekocentra a záchranné stanice, nebo s nimi navštěvujeme školy. Přímo ve stanici probíhají tři programy.
Největší zájem je o program Člověk a divoká zvířata, který probíhá buď ve stanici, zde využíváme handicapovaná zvířata. Máme připraveny varianty pro malé děti z mateřských škol i pro starší školáky či studenty středních škol a dospělé návštěvníky. Nebo s tímto programem navštěvujeme děti přímo ve školách, kam dovezeme některá zvířata a děti si je mohou prohlédnout zblízka. S tímto programem navštěvujeme i penziony pro seniory a postižené. Jsme rádi, že řada škol se na nás obrací opakovaně.
Ročně navštívíme kolem dvaceti školských a jiných zařízení, kde takto oslovíme přibližně 600 osob. A samotnou záchrannou stanici ročně navštíví asi 300 až 350 lidí. Někteří rodiče se svými dětmi chodí do stanice pravidelně. V uplynulém roce jsme uskutečnili okolo padesáti programů pro školy z celého Plzeňského kraje. Během školního roku v ekocentru probíhají kroužky Mladých ochránců přírody, při kterých se děti aktivně zapojí do péče o handicapované živočichy přímo ve stanici a blíže se seznámí s touto problematikou.
V tomto roce jsme otevřeli pět kroužků Mladých ochránců přírody a to pro děti ve věku 6 – 15 let. Kromě pravidelných schůzek pro děti dále pořádáme výlety, víkendové akce a tradiční tábor ČSOP.
Ekologická olympiáda – Každý rok pořádáme pro studenty středních škol v Plzeňském kraji ve spolupráci s Církevní střední odbornou školou krajské kolo Ekologické olympiády.

Naše ekocentrum je zapojeno v síti infocenter ČSOP a poskytuje bezplatné poradenství v problematice týkající se ekologie a životního prostředí. Infocentrum lze navštívit v otvíracích hodinách, jsou zde k dispozici nejrůznější informační materiály.
Tradiční akcí, do které se pravidelně zapojujeme je kampaň „Ukliďme svět!“ (mezinárodní kampaň, v jejímž rámci organizují skupiny dobrovolníků na celém světě úklid svého okolí, parků, cest, břehů řek a potoků, chráněných území, likvidaci černých skládek, www.cleanuptheworld.org ... ).
Mezi tradiční akce se jistě dá připojit i každoroční akce k oslavám Dne Země. V roce 2015 jsme uspořádali den otevřených dveří v Ekocentru a Záchranné stanici Spálené Poříčí se spoustou aktivit pro děti i jejich rodiče.
V roce 2015 jsme dokončili také realizaci projektu Envýk – environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji. V rámci tohoto projektu vzniklo 10 výukových programů pro základní školy zaměřené na ochranu přírody.
Za hlavní cíl těchto aktivit považujeme seznámení dětí i dospělých s problematikou ochrany přírody, ochranou volně žijících živočichů a s posláním záchranných stanic.


Změny ve stanici:
K zásadním změnám ve stanici nedošlo. Péče o živočichy probíhá standardně jako v minulých letech. Stále se snažíme pracovat na vylepšení chovatelského zařízení a vybavení zázemí stanice.

Úspěchy, zajímavosti a problémy stanice:
V roce 2015 se nám podařil odchov pěti veverek obecných od handicapovaných jedinců (ručně dokrmená mláďata z předchozích let). Mladé veverky jsme úspěšně vypustili na vhodnou lokalitu poblíž obce Kornatice.
Aktuálním cílem naší stanice se v letošním roce stal záměr odchovu sýčka obecného a jeho následné vypouštění do volné přírody. Cílem je reintrodukce tohoto dnes již velmi ohrožené a dříve běžně rozšířené sovy. V roce 2015 se nám podařilo dostat několik chovných jedinců od soukromých chovatelů a ZOO Plzeň.
V současné době dochází k jejich následnému párování. Budeme se těšit, jestli se nám odchov sýčků povede.
Na základě darovací smlouvy s Českým svazem ochránců přírody o poskytnutí finančních prostředků od státního podniku Lesů České republiky na projekt bylo zrealizováno pořízení a umístění dvou karanténních voliér pro menší savce nebo ptáky v prostorách záchranné stanice. Voliéry byly vyrobeny na zakázku dle potřeb organizace, tak aby splňovali účelnost jejich využití. Zejména bezpečné krmení pacientů a snadnou údržbu a desinfekci.
Dalším dílčím úspěchem bylo předělání rybníčku pro vodní ptactvo. Po zkušenostech z předchozích let jsme změnili reliéf dna rybníčku, tak aby vznikla částečná mělčina a vodní ptáci zde mohli lépe odpočívat. Následně byla nahrazena i nekvalitní původní fólie.

Plány do budoucna:
Naším hlavním cílem je i nadále plnit poslání záchranné stanice, snažit se zvyšovat podíl živočichů navrácených zpět do volné přírody a skrze působení na veřejnost snižovat rizika poranění těchto živočichů.
Plány z předchozího roku se nám podařilo částečně naplnit. V příštích letech bychom rádi pokračovali s terénními úpravami a výsadbou zeleně v záchranné stanici.

Petr Jandík