Závěrečná zpráva 2008

Verze pro tisk

Záchranná stanice pro poraněné živočichy
ve Spáleném Poříčí 2008

    Záchranná stanice ve Spáleném Poříčí byla založena v roce 1990. Jejím hlavním cílem je záchrana poraněných či jinak handicapovaných živočichů. Do této činnosti spadají tyto úkony - odchyt, převzetí, veterinární vyšetření a ošetření, následná léčba a zpětný návrat do volné přírody,  plánované či mimořádné záchranné transfery.

    Jak v minulých letech, tak i letos, Záchranná stanice pro poraněné živočichy ve Spáleném Poříčí zpravuje území těchto pověřených obcí: Nepomuk, Blovice, Přeštice, Klatovy, Stod, Horažďovice a Sušice. Z uvedeného vyplívá, že obhospodařovaná oblast je poměrně rozsáhlá a její správné zabezpečení stojí mnoho jak finančních, tak i lidských zdrojů.

    V roce 2008 v období od 1.1. do 31.12. jsme do Záchranná stanice pro poraněné živočichy ve Spáleném Poříčí přijali celkem 337 živočichů. Z toho se nám podařilo 146 živočichů po vyléčení vypustit zpět do volné přírody, 98 svěřenců uhynulo nebo bylo nutné utratit, 3 živočichů bylo deponováno do jiné stanice nebo soukromým osobám 81 přijatých živočichů nám zůstalo ve stanicích jako trvale handicapovaní nebo se u nás v současné době ještě léčí. Patří sem také několik nezdařených výjezdů (nenalezení živočicha, výjezd ke zdravému zvířeti,…).       Nejčastějším zraněním, kvůli kterému se k nám poraněná zvířata dostávala, bylo poranění v důsledku střetu s dopravními prostředky a popálení od elektrického vedení. Stále se k nám každoročně dostávají, i přes značnou kampaň, zdravá mláďata zbytečně vytržena z přirozeného chodu přírody (z jara jsou to převážně nesamostatná Ptáčata, v létě srnčata a na podzim ježčata).

   V letošním roce se nám podařilo získat finanční prostředky (od ÚVR ČSOP a LČR) na dostavbu záchranné stanice, proto jsme rozšířili její kapacitu o další voliéry. Na nádvoří jsme vybudovali tři nové voliéry. Tyto voliéry s našimi dravci, sovami a pěvci budou doplňovat expozici záchranné stanice, která bude sloužit k ekologické výchově. Ekologickou výchovou se zabývá Ekocentrum, které  záchrannou stanici ve Spáleném Poříčí spravuje. Dále jsme z tohoto projektu provedli opravy několika stávajících voliér.

    I v letošním roce jsme se zapojili do několika programů ochrany biodiverzity.  Letos to byly tyto programy: Průzkum populací vážek v okolí Spáleného Poříčí, Péče o čápy a jejich hnízda na Plzni jihu, Průzkum populací plazů v okolí Spáleného Poříčí, Mapování a inventarizace mravenišť v jihozápadních Brdech 2008 a Průzkum populací obojživelníků v okolí Spáleného Poříčí. V předchozích letech jsme se zapojili i do jiných projektů např. Záchranný program sovy pálené na Spálenopoříčsku, Vzácné a zvláště chráněné rostliny Spálenopoříčska, Sledování výskytu mihulí, Mapování a podpora hnízdění ledňáčka říčního, nebo Průzkum populací raků.

    Záchranná stanice se zapojuje do různých ekologických programů, zaměřených zvláště na osvětu a enviromentální vzdělávání veřejnosti v oblasti ekologie, ochrany životního prostředí a činnosti záchranných stanic, jsou to např.: výukové programy pro MŠ, ZŠ a střední školy, kroužky a tábor  mladých ochránců přírody na naší terénní základně, exkurze v areálu záchranné stanice, terénní vycházky, tématicky zaměřené výstavy a přednášky, informační centrum (včetně sítě Envic), atd.. K těmto účelům jsou zde využívána převážně zvířata s trvalým handicapem, která s námi také jezdí po některých mateřských, základních a středních školách  na území celého kraje. Za hlavní cíl těchto přednášek považujeme seznámení dětí i dospělých s problematikou ochrany volně žijících živočichů a s posláním záchranných stanic. 
 
   Naše stanice úzce spolupracuje s místní Církevní střední odbornou školou zaměřenou na ekologii (docházejí k nám její studenti na praxi, studenti ubytovaní zde na internátu nám chodí vypomáhat). Spolupracujeme také s okolními stanicemi, Krajským úřadem Plzeňského kraje, s městským úřadem ve Spáleném Poříčí, se Zoologickou a botanickou zahradou města Plzně, veterináři MVDr. Sutnarem v Blovicích a MVDr. Rampichem, veterinářem ZOO Plzeň. Dále spolupracujeme s regionálním tiskem, zejména Plzeňským deníkem, Českým rozhlasem, Českou televizí a TV Prima. V neposlední řadě se širokou veřejností, pro kterou každoročně pořádáme výlety do přírody ( např. loni výprava po stopách jezevce – jezevčí hrady – Kokšín) nebo do zoologických zahrad ČR i mimo ni (letos např. skleník  FATA MORGANA). Také tento rok jsme ve spolupráci s ekologickým centrem, 22.4. 2008 – ke Dni Země, uspořádali pro veřejnost výstavu, tentokrát na téma Pohledy do přírody. 
 
  
Plány do příštích let

    Hlavním cílem do budoucna je i nadále plnit svoji úlohu vyplývající z členství v Národní síti stanic ČR, která sdružuje záchranné stanice na našem území a její činnost pokrývá 100% celé České republiky.

    V letošním roce jsme se zapojili do operačních programů SFŽP a podali projekt na dostavbu areálu záchranné stanice. Z finančních důvodů jsme projekt rozdělili na dvě části a v příštím roce bychom chtěli realizovat první z nich, pokud bude podpořen. První etapa zahrnuje kompletní opravu oplocení celého areálu, vybudování nádrže povrchových vod, která bude sloužit pro poraněné nebo jinak handicapované vodní ptactvo a výstavba nových voliér v celkovém počtu 12-ti kusů. Bude-li projekt podpořen bude to mít mimořádný význam pro činnost záchranné stanice, protože současný stav již nevyhovuje současným požadavkům pro péči o poraněné volně žijící živočichy.
Kromě tohoto projektu se chceme v příštím roce ucházet o finanční příspěvek v grantovém řízení z Fondu Zelené energie Skupiny ČEZ, kde bychom chtěli žádat finanční prostředky na sluneční kolektory pro ohřev teplé vody a zrekonstruovat vytápění technických prostor stanice pomocí tepelného čerpadla.
Mimo těchto dvou velkých projektů se chceme i v příštích letech přihlásit do výběrového řízení ÚVR ČSOP do programů na ochranu biodiverzity, kde chceme pokračovat v mapování živočichů na spálenopoříčsku.

    Činnost  ZO ČSOP Spálené Poříčí si nedovedeme představit bez podpory našich hlavních sponzorů, kterými jsou:
ÚVR ČSOP, KÚ Plzeňského kraje, Město Spálené Poříčí, LČR, Zbirožská a.s., Bierhanzel a.s., Pano Příkosice, Zeměměřičské a geodetické práce Jenčík,
Stavas s.r.o.,MVDr. Pavel Sunar, MVDr. Zdeněk Rampich a také některé obce v působnosti naší stanice a jiní příznivci záchranné stanice.
     

Zemková Vendula