Závěrečná zpráva 2007

Verze pro tisk
 

Záchranná stanice pro poraněné živočichy ve Spáleném Poříčí 2007 

   Jako v minulých letech, tak i letos, Záchranná stanice pro poraněné živočichy ve Spáleném Poříčí zpravovala několik spádových území (Nepomucko, Blovicko, Přešticko, Klatovsko, Stod, …
  
   V roce 2007 v období od 1.1. do 31.12. jsme do Záchranná stanice pro poraněné živočichy ve Spáleném Poříčí přijali celkem 246 živočichů. Z toho se nám podařilo 138 živočichů po vyléčení vypustit zpět do volné přírody, 70 svěřenců uhynulo nebo bylo nutné utratit, 6 živočichů bylo deponováno do jiné stanice nebo soukromým osobám a 30 přijatých živočichů nám zůstalo ve stanicích jako trvale handicapovaní nebo se u nás v současné době ještě léčí.
Jako každý rok, i letos nejčastějším zraněním, kvůli kterému se k nám poraněná zvířata dostávala, bylo poranění v důsledku střetu s elektrickým vedením, nemalou skupinu poranění tvoří také srážka s automobilem a velice častou skupinou byla nezkušená nebo opuštěná a osiřelá mláďata. Stále se k nám každoročně dostávají, i přes značnou kampaň, zdravá mláďata zbytečně   vytržena z přirozeného chodu přírody.
 
   Naší záchranou stanici poraněných živočichů ve Spáleném Poříčí za rok 2007 potkalo několik proměn. Jednou z asi největších změn byla kompletní rekonstrukce celého komplexu Ekocentra. Organizaci se podařilo získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí České republiky na přestavbu Ekologického centra. Tato přestavba se bezprostředně dotýká také záchranné stanice pro poraněné živočichy. Především návštěvníci budou pozitivně vnímat příjemné prostředí moderního Ekocentra, rozšířené sociální zařízení, také upravený dvůr, který je součástí vstupu do záchranné stanice. Práce ve stanici se zkvalitní díky zavedení užitkové vody do stodoly, vybudováním přípravny krmiva (kde se počítá i s rozšířením chovu potkanů pro program na obnovu populace sov pálených na Spálenopoříčsku), nebo novým zimovištěm pro volavky a čápy. Díky této dotaci jsme mohli nechat položit zámkovou dlažbu mezi voliérami, která nám umožňuje pohodlný přístup k  voliérám za každého počasí..
Další změnou je nové personální obsazení záchranné stanice pro poraněné živočichy ve Spáleném Poříčí. Tento rok v létě byl na poloviční úvazek přijat Zdeněk Kolman, který zajišťuje veškeré dění ve stanici.

    I v letošním roce jsme se zapojili do mnoha programů, zaměřených např. na záchranu populace, sledování výskytu, průzkum populací atd. (Sledování výskytu obojživelníků, Záchranný program sovy pálené na Spálenopoříčsku, Vzácné a zvláště chráněné rostliny Spálenopoříčska).        Zapojili jsme se také do programu „Radiotelemetrické sledování ptactva“, při kterém jsme měli poprvé po mnoha letech naší činnosti možnost zjistit jak skutečně dopadají a jak se chovají zvířata, která vypouštíme zpět do přírody. Zda jsou skutečně schopna začlenit se do volné přírody, zda si vypuštěná mláďata, odchovaná člověkem, dokáží nalovit dostatek potravy nebo zda si dokáží obhájit svá teritoria. Byla to pro nás skvělá zkušenost a ukázka toho, jak se dá dohromady skloubit praktická ochrana přírody s technikou a naopak.

   Ekologické centrum, s kterým jsme velice úzce propleteni, využívá záchrannou stanici k enviromentálnímu vzdělávání veřejnosti, k pořádání exkursí pro školy, k ekologické výchově mladých ochránců přírody, atd..
K těmto účelům jsou zde využívána převážně zvířata s trvalým handicapem, která s námi také jezdí po některých mateřských, základních a středních školách na území celého kraje.
Za hlavní cíl těchto přednášek považujeme seznámení dětí i dospělých s problematikou ochrany volně žijících živočichů a s posláním záchranných stanic.
 
   Naše stanice úzce spolupracuje s místní církevní střední odbornou školou zaměřenou na ekologii, která nám letos během stavebních prací ve stanici poskytla útočiště (náhradní kancelář). Spolupracujeme také s okolními stanicemi, Krajským úřadem Plzeňského kraje, s městským úřadem ve Spálené Poříčí, se Zoologickou a botanickou zahradou města Plzně, veterináři MVDr. Sutnarem v Blovicích a MVDr. Rampichem, veterinářem ZOO Plzeň. Dále spolupracujeme s regionálním tiskem, zejména Plzeňským deníkem, Českým rozhlasem, Českou televizí a TV Prima. V neposlední řadě spolupracujeme se širokou veřejností, pro kterou každoročně pořádáme výlety do přírody ( výprava po stopách jezevce – jezevčí hrady – Kokšín) nebo do zoologických zahrad ČR i mimo ni (letos například ZOO Mnichov a na příští rok plánujeme ZOO Vídeň).
Také tento rok jsme ve spolupráci s ekologickým centrem, 26.4. 2007 – ke Dni Země, uspořádali pro veřejnost výstavu s přednáškou, tentokrát na téma Život mořských želv. K vidění bylo i několik živých exemplářů.    
  
Plány do příštích let
 
Do budoucna chceme i nadále plnit svoji úlohu v Národní síti stanic ČR. 
Dalším naším přáním a cílem do dalších let je na přilehlé zahradě vybudovat rybníček pro vodní ptactvo. V následujících letech bychom se chtěli také více zapojit do záchranných programů a programů na ochranu biodiverzity.
 
                                                          
 

Zemková Vendula