Závěrečná zpráva 2010

Verze pro tisk

Záchranná stanice pro poraněné živočichy
ve Spáleném Poříčí

Působnost stanice:
Naše stanice spadá pod Plzeňský kraj, kde fungují 4 záchranné stanice pro poraněné živočichy (Rokycany, Tachov, Plzeň, Spálené Poříčí). Záchranná stanice Spálené Poříčí již řadu let spravuje území sedmi pověřených obcí (Nepomuk, Blovice, Přeštice, Klatovy, Stod, Horažďovice a Sušice).

Sídlo stanice:
Záchranná stanice pro poraněné živočichy Spálené Poříčí
Základní organizace Českého svazu ochránců přírody
Plzeňská 55, 335 61 Spálené Poříčí
IČO: 00519308
Číslo účtu: 0725255369/0800

Vedoucí stanice:
Ing. Petr Pelikán
Tel.: 371 594 842, mobil: 728 117 903
E-mail: porici@ekocentrum.cz
Internet: www.ekocentrum.cz

Sběrné místo:
V Klatovech (Střední zemědělská a potravinářská škola Klatovy) máme sběrné místo, kam si pro nalezené živočichy dojíždíme. Zvířata se tak rychleji dostanou do rukou odborníků a předcházíme tak časové prodlevě.

Veterinární péče:
Drobná zranění (odřeniny) ošetřujeme sami u nás ve stanici, ta vážnější zranění (zlomeniny, otevřené rány,…) a ostatní veterinární péči zajišťuje veterinární lékař – MVDr. Pavel Sunar, který má ordinaci i ve Spáleném Poříčí.

Stručný popis:
4x voliéra 1,5 x 3m
5x voliéra 3 x 3m
1x zimoviště pro čápy 3 x 3m
2x voliéra 3,5 x 3m
3x voliéra 1,5 x 3m
2x voliéra 4 x 3m
1x voliéra 5 x 3m
1x rozletová voliéra 6 x 12m

Příjem živočichů v roce 2010:
V roce 2010 v období od 1.1. do 31.12. jsme vyjeli celkem pro 284 živočichů. Z toho se nám téměř polovinu živočichů po vyléčení vypustit zpět do volné přírody. Necelá čtvrtina svěřenců uhynula nebo bylo nutné je utratit. Zbytek živočichů byl buďto deponován do jiné stanice nebo zůstal v naší stanici. Většinou jsou to trvale handicapovaní živočichové nebo živočichové, kteří se u nás v současné době ještě léčí. Patří sem také několik nezdařených výjezdů (např. nenalezení živočicha, výjezd ke zdravému zvířeti,…).
Nejčastějším zraněním, kvůli kterému se k nám poranění živočichové dostávali, bylo poranění v důsledku popálení od elektrického vedení a střetu s dopravními prostředky. Stále se k nám každoročně dostávají, i přes značnou kampaň, zdravá mláďata zbytečně vytržena z přirozeného chodu přírody (z jara jsou to převážně nesamostatná Ptáčata, v létě srnčata a na podzim malí ježci).
Mezi zvířata, které se k nám nejčastěji dostávají patří káně lesní a poštolka obecná.
Naopak mezi zvířata, která se u nás často neobjevují musím letos zařadit mládě vydry říční, které jsme předali do ZS v Pavlově, sýčka obecného, káně rousná či slípka zelenonohá, kterou jsme měli letos ve stanici dokonce hned dvakrát.

Projekty na ochranu biodiverzity:
Naše organizace se do programů zaměřených na ochranu biodiverzity. (např. reintrodukční chov sovy pálené na Spálenopoříčsku, vzácné a zvláště chráněné rostliny Spálenopoříčská, mapování a inventarizace mravenišť v jihozápadních Brdech, sledování výskytu obojživelníků a raků atd.. ) zapojuje již řadu let.

V letošním roce jsme vstoupili do dvou programů na ochranu biodiverzity, a to do programu „Praktická opatření vedoucí k podpoře zvláště chráněných a vzácných druhů“ a „Průzkum populací obojživelníků v okolí Spáleného Poříčí“.
Podpora hnízdních možností je činnost, které se naše organizace věnovala již ve svých počátcích a nyní bychom se k ní chtěli znovu vrátit. Do programu „Praktická opatření vedoucí k podpoře zvláště chráněných a vzácných druhů“ jsme se v letošním roce zapojili poprvé. V našem případě se jedná o program zaměřený na výrobu 50 ks budek typu sýkorník a jejich následné vyvěšení. V následujících letech chceme tyto budky udržovat a monitorovat.
Výzkumem populací obojživelníků v okolí Spáleného Poříčí jsme se zabývali již po založení naší ZO v letech 1986 - 1989. V novodobé historii projektů ochrany biodiverzity jsme se do tohoto programu zapojili poprvé v roce 2005. Během let 2005 až 2008 bylo zmapováno okolí městečka Spálené Poříčí, v následujících letech 2009 a 2010 bylo zmapováno město Blovice a jeho blízké okolí.

Projekty ZS:
V roce 2008 jsme se zapojili do operačního programu Státního fondu životního prostředí, financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj (Pro vodu, vzduch a přírodu) a podali projekt na dostavbu areálu záchranné stanice. Díky získané podpoře jsme v loňském roce zrealizovali část oplocení z betonových bloků, výstavbu 12-ti voliér a 3 klecí pro šelmy a zpevněnou plochu mezi novými a stávajícími voliérami. V letošním roce jsme dokončili oplocení celého areálu, vybudovali vodní plochu pro handicapované vodní živočichy a ptactvo, pořídili zařízení pro odchov hlodavců a vybavili stanici potřebným nářadím a chybějícím odchytovým zařízením.
K realizaci projektu nemalou měrou přispěla ÚVR ČSOP ve spolupráci s LČR, které nám pomohli s dofinancováním způsobilých výdajů projektu v letošním i loňském roce.

Díky podpoře Krajského úřadu Plzeňského kraje (projekt „Úprava technických prostor ZS“ – dřevěné schodiště) jsme zpřístupnili podkroví budovy s technickými prostory, aby zde mohl být zahájen odchov hlodavců. Díky čemuž se naše záchranná stanice stane soběstačnější v pořizování krmiva pro dočasně či trvale handicapované jedince, kteří se do stanice dostávají.
V tomto podkroví jsme za finanční podpory ÚVR ČSOP ve spolupráci s LČR položili podlahu z OSB desek.

Odbornost:
V letošním roce 2 zaměstnanci (Vendula Zemková, Petr Jandík) naší stanice po odborném kurzu získali „Osvědčení o odborné způsobilosti osoby odpovědné za péči o handicapovaná zvířata podle §14b odst. 3 zákona č. 246/1912 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů“

Osvěta a enviromentální vzdělávání:
Naše záchranná stanice se zapojuje do různých ekologických programů, zaměřených zvláště na osvětu a enviromentální vzdělávání veřejnosti v oblasti ekologie, ochrany životního prostředí a činnost záchranných stanic, jsou to např.: výukové programy pro MŠ, ZŠ a střední školy (Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina). S našimi programy navštěvujeme tyto ústavy na území celého kraje, nebo jezdí oni k nám. V letošním roce naše ekocentrum (Ekocentrum Spálené Poříčí) a stanici navštívilo 8 ZŠ včetně gymnázií, 4 MŠ a 2 skautská střediska.

Na ekocentru každý týden probíhá několik kroužků Mladých ochránců přírody, v tomto roce jsme otevřeli tři kroužky a od podzimu i čtvrtý a to pro děti ve věku 5 – 12 let. Za celý rok proběhlo přes 150 hodin schůzek, dále výlety, víkendové akce a tradiční tábor ČSOP. S dětmi se snažíme co možná nejvíce chodit ven do přírody. Pokud to ovšem počasí nedovoluje, využíváme klubovnu v ekologickém centru. Děti se během kroužků učí jak chránit naší přírodu, jak se v přírodě a k ní chovat.

Naše ekocentrum je zapojeno do projektu Envic. Síť Envic funguje již od roku 2006, jedná se o síť enviromentálních informačních center Plzeňského kraje, která najdeme v Plzni, Klatovech, Plasích, Domažlicích, Radnicích, Kladrubech a ve Spáleném Poříčí. Každé centrum poskytuje bezplatné poradenství v problematice týkající se ekologie a životního prostředí, poskytuje informace k dotačnímu programu Zelená úsporám, seznamuje občany s pravidly tohoto programu a radí, jak šetřit náklady na bydlení a zároveň se chovat šetrně k životnímu prostředí. V rámci tohoto projektu organizujeme a zajišťujeme terénní vycházky, tématicky zaměřené výstavy a přednášky.

I v tomto roce jsme se zapojili do jarního kola kampaně Ukliďme svět (mezinárodní kampaň, v jejímž rámci organizují skupiny dobrovolníků na celém světě úklid svého okolí, parků, cest, břehů řek a potoků, chráněných území, likvidaci černých skládek, www.cleanuptheworld.org ... ) a každoročně připravujeme výstavu fotografií ke Dni Země.

Za hlavní cíl těchto aktivit považujeme seznámení dětí i dospělých s problematikou ochrany přírody, volně žijících živočichů a s posláním záchranných stanic.

Články:
O naší činnosti informujeme hlavně místní spoluobčany a to ve Spálenopoříčském zpravodaji, který vychází každý měsíc. http://www.spaleneporici.cz/zpravodaj.php
- čísla 6.-7./2010 a 11/2010

Vydané tiskoviny:
V tomto roce jsme žádné tiskoviny nevydali, ale v minulém roce jsme za podpory Krajského úřadu vydali brožuru „Záchranné stanice poraněných živočichů – Plzeňský kraj“
- příloha

Plány do budoucna:
V příštích letech bychom rádi zahájili odchov hlodavců pro potřeby ZS a zajistili rybníček proti úniku případných pacientů (zasíťování). Dále chceme opravit několik starých voliér a vybudovat dvě nové pro drobnější ptáky (pěvce), kteří se k nám do stanice taktéž dostávají. Také bychom rádi do areálu záchranné stanice, v části přístupné veřejnosti, nechali vyrobit tabule informující o problematice poranění živočichů, která jsou způsobována lidskou činností (automobilová doprava, elektrická vedení, zbytečné odebírání mláďat z přírody …).

 


Zemková Vendula