Závěrečná zpráva 2012

Verze pro tisk

Záchranná stanice pro poraněné živočichy
ve Spáleném Poříčí

V roce 2012 v období od 1.1. do 31.12. jsme evidovali celkem 598 živočichů. Toto číslo je velké z důvodu transferu velkého množství netopýrů, včetně 330 ks uhynulých jedinců. Bez těchto zvířat se jedná o 232 ks přijatých živočichů. Z toho se nám podařilo 136 živočichů po vyléčení vypustit zpět do volné přírody. 73 jedinců uhynulo nebo bylo nutné je pro jejich vážná zranění utratit. Zbytek živočichů byl buďto deponován do jiného chovatelského zařízení, nebo zůstal v naší stanici. Většinou jsou to trvale handicapovaní živočichové nebo živočichové, kteří se u nás v současné době ještě léčí. Někdy se jedná také o živočichy, kteří byli do naší přírody zavlečeni. Patří sem také několik nezdařených výjezdů (např. nenalezení živočicha, výjezd ke zdravému zvířeti,…).
Nejčastějším důvodem k výjezdu, byl záchranný transfer živočichů, jednalo se především o záchranu netopýrů v bytech. Druhým nejčastějším důvodem příjmu, i přes značnou kampaň, jsou zdravá mláďata zbytečně vytržena z přirozeného chodu přírody. Na jaře jsou to převážně nesamostatná ptáčata, v létě srnčata a na podzim malí ježci.

Mezi zvířata, která se k nám nejčastěji dostávali patří netopýr hvízdavý, káně lesní, poštolka obecná a ježek západní.

Naopak mezi zvířata, která se u nás často neobjevují musíme letos zařadit datla černého. Jednalo se o mladého jedince, který bohužel po nárazu na překážku uhynul. Dále to byl sýček obecný, mládě vypadlé z hnízda, které se ve spolupráci se ZS Plzeň podařilo vrátit do hnízda. Dostal se k nám také např. vyčerpaný výr velký, kterého se podařilo dokrmit a vypustit zpět do přírody.

Projekty na ochranu biodiverzity:
Naše organizace se do programů zaměřených na ochranu biodiverzity zapojuje již řadu let. Jsou to například programy: Reintrodukční chov sovy pálené na spálenopoříčsku, vzácné a zvláště chráněné rostliny spálenopoříčská, mapování a inventarizace mravenišť v jihozápadních Brdech, sledování výskytu obojživelníků a raků atd. V letošním roce jsme se do těchto programů nezapojili (tedy co se týče žádosti o podporu z programů na ochranu biodiverzity). Jinak jsme dále pokračovali v projektech z minulých let – udržovali jsme a monitorovali budky pro pěvce, které jsme vyvěsili a pokračovali jsme v monitoringu vážek a obojživelníků v okolí Spáleného Poříčí.

Projekty ZS:
V roce 2008 jsme se zapojili do operačního programu Státního fondu životního prostředí, financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a podali projekt na dostavbu areálu záchranné stanice. Díky získané podpoře jsme v roce 2010 zrealizovali část oplocení z betonových bloků, výstavbu dvanácti voliér a tří klecí pro šelmy a zpevněnou plochu mezi novými a stávajícími voliérami. V roce 2011 jsme dokončili oplocení celého areálu, vybudovali vodní plochu pro handicapované vodní živočichy a ptactvo, pořídili zařízení pro odchov hlodavců a vybavili stanici potřebným nářadím a chybějícím odchytovým zařízením.
K realizaci projektu nemalou měrou přispěla ÚVR ČSOP ve spolupráci s LČR, které nám pomohli s dofinancováním způsobilých výdajů projektu.

V loňském roce jsme díky podpoře LČR a Plzeňského kraje zahájili odchov hlodavců. Naše záchranná stanice se tak stala soběstačnější v pořizování krmiva pro dočasně či trvale handicapované jedince, kteří se do stanice dostávají.

Díky podpoře ÚVR ČSOP ve spolupráci s LČR (projekt „Oprava a oplocení kolny v ZS ČSOP Spálené Poříčí“) jsme opravili a oplotili stávající kolnu, která slouží k uskladnění sena a kde vznikl výběh a ubikace pro spárkatou zvěř.

Odbornost:
V roce 2010 získali dva zaměstnanci naší stanice Vendula Zemková a Petr Jandík po absolvování odborného kurzu „Osvědčení o odborné způsobilosti osoby odpovědné za péči o handicapovaná zvířata podle §14b odst. 3 zákona č. 246/1912 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů“
V roce 2011 jsme se zúčastnili vzdělávacího kurzu pro průběžné vzdělávání „OCHRANA ZVÍŘAT PROTI TÝRÁNÍ A PÉČE O POHODU ZVÍŘAT“. viz osvědčení.
19 - 20.10 2011 jsme se účastnili konference „Otazníky kolem CITES“.

Osvěta a enviromentální vzdělávání:
Naše záchranná stanice se zapojuje do ekologických programů, zaměřených na osvětu a enviromentální vzdělávání veřejnosti v oblasti ekologie, ochrany životního prostředí a činnosti záchranných stanic. Jsou to např. výukové programy pro MŠ, ZŠ a střední školy, dále navštěvujeme i domovy pro seniory či dětské tábory.
V tomto roce jsme otevřeli čtyři kroužky Mladých ochránců přírody a to pro děti ve věku 6 – 12 let. Kromě pravidelných schůzek pro děti dále pořádáme výlety, víkendové akce a tradiční tábor ČSOP. Děti se během kroužků učí jak chránit naší přírodu a jak se v přírodě a k ní chovat.
Ekologická olympiáda – Každý rok pořádáme pro studenta středních škol v Plzeňském kraji ve spolupráci s Církevní střední odbornou školou krajské kolo Ekologické olympiády. V loňském roce jsme pořádali také kolo národní.

Naše ekocentrum je zapojeno do projektu ENVIC. Síť Envic funguje již od roku 2006, jedná se o síť enviromentálních informačních center Plzeňského kraje, která najdeme v Plzni, Klatovech, Plasích, Domažlicích, Radnicích, Kladrubech a ve Spáleném Poříčí. Každé informační centrum poskytuje bezplatné poradenství v problematice týkající se ekologie a životního prostředí. V rámci tohoto projektu organizujeme a zajišťujeme terénní vycházky, tématicky zaměřené výstavy a přednášky (viz příloha seznam akcí v roce 2012). Kampaň „Ukliďme svět!“ (mezinárodní kampaň, v jejímž rámci organizují skupiny dobrovolníků na celém světě úklid svého okolí, parků, cest, břehů řek a potoků, chráněných území, likvidaci černých skládek, www.cleanuptheworld.org ... ) se stala již tradiční akcí naší organizace.
Mezi tradiční akce se jistě dá připojit i každoroční výstava fotografií na oslavu Dne Země, v letošním roce se jednalo o výstavu fotografií, kterou připravil Krajský úřad Plzeňského kraje “Cesty krajinou – aneb i cesta může být cíl“. Pro zájemce jsme na ekcentru a v záchranné stanici uspořádali den otevřených dveří se spoustou aktivit, především pro děti.

Za hlavní cíl těchto aktivit považujeme seznámení dětí i dospělých s problematikou ochrany přírody, ochranou volně žijících živočichů a s posláním záchranných stanic.

Články:
O naší činnosti informujeme občany prostřednictvím Spálenopoříčského zpravodaje, který vychází každý měsíc a pomocí webových stránek (www.ekocentrum.cz, www.envic.cz ).
Další články z týdenního tisku viz příloha.

Plány do budoucna:
Naším hlavním cílem je i nadále plnit poslání záchranné stanice, snažit se zvyšovat podíl živočichů navrácených zpět do volné přírody a skrze působení na veřejnost snižovat rizika poranění těchto živočichů.
V příštích letech bychom rádi realizovali terénní úpravy a ozelenění záchranné stanice. V části přístupné veřejnosti bychom chtěli voliéry s chovanci označit příslušnými tabulkami s názvem a krátkým popiskem.
Dalším naším dlouhodobým plánem je pořídit pár ovcí pro ekologickou výchovu.


Zemková Vendula